فایل کامل(پاورپوینت هفت عادت مردمان موثر)

پاورپوینت هفت عادت مردمان موثر|فایل کامل|تی بی|40205424|دانلود پاورپوینت هفت عادت مردمان موثر,بررسی هفت عادت مردمان موثر,پاورپوینت جامع و کامل هفت عادت مردمان موثر,کاملترین پاورپوینت هفت عادت مردمان موثر,پکیج پاورپوینت هفت عادت مردمان موثر,مقاله هفت عادت مردمان موثر,تحقیق هفت عادت مردمان موثر
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل پاورپوینت هفت عادت مردمان موثررا مشاهده می نمایید

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 31 صفحه

بنا م خدا هفت عا د ت مرد ما ن موثر عا د ت ا و ل

عا مل با شید
ا صول نگرش شخصی عا دت رفتا ر ما کنش تصمیم ها ی ما ست نه زا ییده شرا یط ما . پس می توا نیم بگذا ریم ا حسا س ها تا بع ا رزشها با شند .

مد ل عا مل بودن

واکنش آزادی انتخاب محرک


ا راده مستقل خود آ گاهی
وجدان تخیل
حلقه نگرا نی / حلقه نفوذ
یکی از بهترین راهها برای خودآ گاهی از میزان عامل بودن خود این است که ببینیم وقت وانرژی خود را صرف چه چیزی می کنیم . با ایجاد “حلقه نگرانی “می توانیم آن چیزهایی را که نسبت به آنها نگرانی خاصی نداریم جدا کنیم. اموری را که می توا نیم درباره شان کاری بکنیم در حلقه کوچکتر “ حلقه نفوذ “ قرار می دهیم .
حلقه نفوذ حلقه نفوذ حلقه نگرانی حلقه نگرانی توجه واکنشی

توجه منفی حلقه نفوذ را کا هش می دهد


توجه عامل

انرژی مثبت حلقه نفوذ را وسعت می بخشد دو ویژگی حلقه نگرا نی عواقب : با اینکه در انتخاب اعمال خود آزادیم، در انتخاب
عواقب آن اعمال آزاد نیستیم . عواقب تابع قوانین طبیعی اند
ودر “ حلقه نگرانی “ قرار دارند .
اشتباهات : نگرش عامل به اشتباه ، تصدیق بی درنگ آن و
آموختن از آن بوده و موجب می شود که شکست به موفقیت تبدیل شود .

عا دت دوم

ذهنا ا ز پا یا ن آغا ز کنید
اصول رهبری شخصی “ ذهنا ا ز پا یا ن آ غا ز کنید “ مبتنی براین اصل است که همه چیز
دوباره آفریده می شود . همه چیز آفرینشی ذهنی یا نخستین، و
آفرینشی جسمانی یا دوم دارد .


رهبری ومدیریت : دو آ فرینش

عادت دو مبتنی بر اصول رهبری خویشتن است. به این معنا که رهبری نخستین آفرینش است. رهبری،مدیریت نیست، مدیریت دومین آفرینش است.مدیریت مساله ای است که آخر امر مورد توجه قرار می گیرد. مثلا چگونه می توانم امور معینی را به بهترین شکل انجام دهم؟
حال آنکه رهبری پیش از سایر امور مورد توجه قرار می گیرد.
مسایلی مانند:چه اموری را می خواهم به انجام برسانم؟ شعا ر رسا لت شخصی موثر ترین راه برای اینکه “ ذهنا از پا یا ن آ غاز کنیم “ ایجاد حکم یا شعار رسالت شخصی است . این حکم بر آنچه می خواهید باشید
“ منش “ و آنچه می خواهید به انجام برسانید “ خدمات و توفیقها “
و ارزش هایی که “ بودن و کنش “ بر اسا س آن هستند، متمرکز
می شود .
در کا نون
برای نوشتن شعار رسالت شخصی باید از کانون حلقه نفوذ مان آغاز
کنیم . هر آنچه در کانون زند گیمان هست منشاء امنیت و هدا یت و
حکمت و قدرت ما خوا هد بود . کا نون هدا یت منشاء تعیین
مسیر زند گی امنیت احساس ارزشمندی و هویت و لنگر گاه عاطفی و احترام به خود حکمت دیدگاهتان نسبت
به زندگی قدرت توانایی دست به عمل زدن، نیروی حیاتی انتخاب کردن و تصمیم گیریها عا دت سوم

نخست ، ا مور نخست را قرار دهید

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.


مطالب دیگر:
📎فرایند برنامه ریزی درسی📎فرآيند توليد نرم‌افزار در متدولوژيUSDP📎فرآيند سرخ كردن و تأثير آن بر روي كيفيت روغن و غذا📎فرش تركمن📎فروش موفق و فروشنده موفق📎فرهنگ تعریف، قلمرو و اهمیت آن در علم روانشناسی📎فشار عصبی ناشی از کار📎فصل 7 تصمیم گيري و ا نواع مدل ها📎فصل اول بالندگی سازمان یک دورنما📎فصل اول تعاریف کلی واصول📎فصل چهارم سيكل بودجه و سازمان های بودجه ای📎فصل دوازدهم از کتاب📎فضای حاکم بر اقتصاد کلان تورم📎فعالیتهای بدنی در محیط های کم فشار،پرفشار و نیروی جاذبه بسیار کم فضا📎فلسفه علم و معرفت شناسی اسلامی📎فناوریهای راهبردی و اولویت دار📎فنون و مهارت هاي ارتباطي در پيشگيري از اعتياد📎فولاد ابزار tool Steel📎فولاد ابزار📎فيزيولوژي قلب و دستگاه گردش خون📎قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی📎قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه📎قرص📎قطب تکنولوژی آموزشی📎قفل گذاری و حراست نرم افزار و رسانه حامل آن